Privatumo politika – MasterMama
saugus ir sveikas sportas su trenerės konsultacija ONLINE NAMUOSE Sportuok ir mokykis apie nėštumą ir po gimdymo atsistatymą neišėjus iš namų 😍

PRIVATUMO POLITIKA

1. Ši privatumo politika reglamentuoja Gerdos Danylaitės, (toliau – Tiekėjas) administruojamo tinklalapio www.MasterMama.lt (toliau - MasterMama) ir MasterMama Vartotojo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2. Šis dokumentas yra sutartis tarp duomenų valdytojo Tiekėjo ir Jūsų (toliau –   Vartotojas) dėl naudojimosi interneto svetaine, kuri pasiekiama internetiniu adresu www.mastermama.lt, o tai pat ir taisyklės (toliau – Taisyklės), kurių privalo laikytis visi asmenys, apsilankę ir (ar) besinaudojantys MasterMama paslaugomis.

3. Vartotojo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą reglamentuoja ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

4. MasterMama tinklalapyje nurodydamas savo asmens ir ypatingus asmens duomenis apie sveikatą (t.y. sveikatos būklę/ligas, kurios gali turėti įtakos sporto programos sudarymui arba sprendimui jos nesudaryti), Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

5. Tiekėjas tvarko Vartotojo asmens duomenis vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

5.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

5.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

5.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai:

5.3.1. Duomenų subjektas duoda sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo.

5.3.2 Įsigydamas bet kokį MasterMama tinklalapyje prieinamą produktą, duomenų subjektas dėl asmens duomenų (įskaitant ir ypatingų asmens duomenų apie sveikatą tvarkymo) tvarkymo sporto treniruočių bei mokymosi tikslu, išreiškia sutikimą kad asmens duomenys (taip pat ir duomenys apie sveikatą) būtų tvarkomi sporto treniruočių teikimo bei mokymo paslaugoms bei sutinka laikytis naudojimosi MasterMama tinklalapiu taisyklių;

5.3.3. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas.

6. Tiekėjas Vartotojo duomenis  saugo 3 metus po paskutinio vartotojo apsilankymo svetainėje ar to laiko, kai Vartotojas perdavė savo kontaktus Tiekėjui.

7. Tiekėjas tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

7.1. individualios paskyros sudarymui, finansinių dokumentų išrašymui, problemų, susijusių su paslaugu tiekimu, sprendimui; tvarkomi: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono nr, el.pašto adresas), IP adresas.

7.2. sporto programų sudarymo arba sprendimo jų nesudaryti tikslu; tvarkomi: Duomenys apie sveikatą (t.y. sveikatos būklę/ligas, kurios gali turėti įtakos mitybos plano sudarymui arba sprendimui jo nesudaryti), vardas, pavardė, lytis, gimimo data, ūgis, svoris, el.pašto adresas.

7.3. kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymui (elektroninėje parduotuvėje užsakytų prekių pristatymui, jei taikoma); tvarkomi: gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys, vardas, pavardė.

7.4. tiesioginės rinkodaros; tvarkomi asmens duomenys: el.pašto adresas, telefono numeris, vardas.

8. Duomenų subjektas dėl asmens duomenų (įskaitant ir ypatingų asmens duomenų apie sveikatą tvarkymo) tvarkymo sporto programų sudarymo ir mokymosi tikslu, išreiškia sutikimą uždėdamas varnelę „Perskaičiau ir sutinku su Naudojimo sąlygos ir Kliento privatumo politika“ bei sutinka laikytis naudojimosi MasterMama.lt tinklalapiu taisyklių;

9. Asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik po to, kai duomenų subjektas duoda sutikimą.

10. Klientui sudaroma aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė duomenų subjektui išreikšti sutikimą ar nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais.

11. Klientas yra informuojamas apie teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys, būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir apie tai, kad bet kada gali atšaukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.

12. Jei klientas  nepageidauja, kad jo asmens duomenys būtų ateityje naudojami rinkodaros tikslais, klientas bet kuriuo metu turi teisę rašyti elektroninį laišką adresu ‘gerda@mastermama.lt’ ir nurodyti, kad nepageidauja, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais.

13. Vartotojas, užsakydamas paslaugas MasterMama tinklalapyje, privalo nurodyti tik teisingus duomenis. Neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas naudojimo Sąlygų ir Privatumo politikos pažeidimu. Asmenys, norintys registruotis Svetainėje, privalo pateikti savo elektroninis paštą bei slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriamas Vartotojo profilis. Vartotojas gali bet kuriuo metu koreguoti, pildyti arba ištrinti savo profilį atsiųsdamas elektroninį laišką svetainės administratoriui.

14. Vartotojas suteikia teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Vartotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose. Vartotojas turi teisę atšaukti savo leidimą rinkti, valdyti ir tvarkyti jo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti rinkti, tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti jo profilį. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Vartotojo 

15. Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. MasterMama.lt iš Vartotojo gavęs tokį pranešimą nedelsiant sustabdo to Asmens duomenų tvarkymą.

16. Vartotojas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis. Duomenų subjektas siekdamas susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu turi pateikti rašytinį prašymą per savo paskyrą. Įgyvendinant duomenų subjekto teisę susipažinti MasterMama pateiks informacija kokius asmens duomenis MasterMama surinko ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti per paskutinius vienerius metus. MasterMama aukščiau nurodytą informaciją pateikia ne vėliau kaip per 30 dienų. Tokia informacija pateikiama vieną kartą neatlygintinai per kalendorinius metus.

17. Jeigu susipažinę su savo Asmens duomenimis Vartotojas nustato, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į MasterMama elektroniniu pašto adresu ar per savo paslyrą prašydami ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys ištaisomi per 10 darbo dienų.

18. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

19. Tiekėjas siekdamas suteikti visavertes paslaugas, Vartotojo kompiuteryje (įrenginyje) įrašo informaciją (slapukus, angl. "cookies"). Įrašyta informacija yra naudojama Vartotojo, kaip ankstesnio tinklalapio naudotojo, atpažinimui bei tinklalapio lankomumo statistikos rinkimui. Slapukai naudojami norint prisijungti prie vidinės sistemos t.y. lankytojo sesijai identifikuoti, saugomas sesijos ID. Taip pat, slapukai naudojami atpažinti sugrįžtanti vartotoją ir antrą kartą nerodyti jam tos pačios medžiagos. Duomenų subjektas prisijungdamas prie MasterMama.lt tinklalapio yra informuojamas apie slapukų naudojimą bei yra gaunamas jo sutikimas dėl slapukų įrašymo. Slapukus, atsisakyti ar ištrinti galima per naršyklės nustatymus. 

Žemiau pateikiami konkrečių slapukų aprašymai:

“_gid” slapukas yra saugomas 24 val., skaičiuoja, kiek unikalių apsilankymų tinklalapyje buvo tą dieną.

“_thinkific_session” slapukas galioja iki naršyklės sesijos pabaigos, naudojama vartotojui identifikuoti ir prisijungti prie vidinės sistemos;

“_thinkific_store_subdomain_” slapukas žymi unikalius apsilankymus skirtinguose tinklalapio polapiuose, galioja iki naršyklės sesijos pabaigos.

"_thinkific_store_email" slapukas galioja iki naršyklės sesijos pabaigos, atpažįsta konkretų el.pašto adresą kaip vartotojo.

“_ga” slapukas galioja 2 metus nuo paskutinio tinklalapio naudojimo ir yra skirtas atskirti skirtingus vartotojus Google Analytics vartotojų elgsenos statistikai rinkti.

“visitor_id” slapukas galioja iki naršyklės sesijos pabaigos, atpažįsta konkretų prisijungimą kaip aktyvų tinklalapio vartotoją.

“_gat“ slapukas galioja 1 minutę, skirtas Google reitingavimui bei statistikai rinkti.

Thinkific ir Google Analytics naudoja slapukus statistikai rinkti ir vartotojui atpažinti.

20. Tiekėjas statistiniais tikslais gali naudoti su Vartotoju tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas paslaugas, tinklalapio naudojimą ir t.t. Tokie statistiniai duomenys renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Vartotojo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

21. MasterMama užtikrina, jog Vartotojo pateikiami Asmens duomenys Svetainėje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atkleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

22. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. 

23. Svetainės Vartotojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

24. Vartotojas gali nesutikti suteikti savo asmens duomenų, tokiu atveju nėra galimybės naudotis MasterMama.lt teikiamomis paslaugomis.

25. Tiekėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką.

26. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo MasterMama.lt tinklalapyje dienos.

27. Apmokėjimas užsakymo metu naudojantis mokėjimo kortelėmis – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama MasterCard, VISA ar VISA Electron debetine ar kreditine kortele. Tiek suvesdamas kreditinės ar debetinės kortelės duomenis, tiek ir atsiskaitydamas kreditine ar debetine kortele, Pirkėjas MasterMama parduotuvės sistemoje nepalieka duomenų, kadangi mokėjimo operacijos atlikimui Pirkėjas nukreipiamas į sertifikuoto paslaugos teikėjo saugų serverį (Stripe, Inc.). Iš šio serverio MasterMama.lt parduotuvės sistemai yra grąžinama tik dalinė informacija apie mokėjimo kortelės numerį. 

28. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Vartotojas ir toliau naudojasi MasterMama.lt tinklalapiu ir jo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Vartotojas sutinka su šiais papildymais ir/ar pakeitimais.