Nuomos sąlygos – MasterMama
saugus ir sveikas sportas su trenerės konsultacija ONLINE NAMUOSE Sportuok ir mokykis apie nėštumą ir po gimdymo atsistatymą neišėjus iš namų 😍

Nuomos sąlygos

  1. Nuomos objektas

Nėščiųjų ir vaikų priežiūros priemonių nuoma. Nuomos terminas prasideda nuo priemonių perdavimo nuomininkui dienos ir baigiasi kai priemonės yra grąžinamos į nuomotojo sandėlį, jeigu nebuvo susitarta kitaip. Jeigu susitariama dėl konkretaus nuomos termino, faktinis nuomos terminas turi atitikti terminą nustatytą sutartyje. Nuomininkas privalo grąžinti išsinuomotas priemones nuomotojui iš karto po nuomos termino pasibaigimo. Grąžinamos priemonės turi būti švarios ir tokios pat būklės, kokios buvo nuomininko gautos, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą, priemonės turi būti grąžintos į tą pačią vietą iš kur buvo gautos, nebent raštu buvo susitarta kitaip. Jeigu nuomininkas negrąžina nuomos objekto, jis privalo pilnai atlyginti nuomotojui visą priemonių kainą.

  1. Nuomos mokesčio dydis, transportavimo paslaugos ir jų mokėjimai

Nuomos mokesčio dydis, transportavimo paslaugos yra nustatomos pagal nuomotojo kainininką, jeigu nesusitariama kitaip. Nuomotojas pasilieka sau teisę keisti kainininke nurodytas kainas. Atsiskaitoma valiuta - eurais, išankstiniu pavedimu į atsiskaitomąją sąskaitą banke, arba sąskaita faktūra (juridiniams asmenims pasirašius bendradarbiavimo-nuomos sutartį), atsiskaitymo terminas nurodytas sąskaitoje faktūroje. Nuomininkui praleidus nuomos sutartyje numatytą terminą sumokėti nuomos mokestį, nuomotojas turi teisę reikalauti, kad nuomininkas mokėtų 0,5% nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.

 

 

  1. Priemonių paėmimas ir reikalavimas pranešti apie defektus

Nuomininkas privalo nedelsiant patikrinti gautų priemonių kokybę ir būklę. Esant pakuotės ar pačios priemonės pažeidimui nedelsiant raštu pranešti nuomotojui. Nuomininkas yra atsakingas už priemonių eksploataciją ir išlaikymą. Apie įvykusį priemonės gedimą nedelsiant pranešti nuomotojui.

  1. Atsakomybė už nuomos objektą ir jo sukeltą žalą

Išskyrus natūralų susidėvėjimą, nuomininkas atsako už visus nuostolius ar nuomos objekto praradimus nuomos laikotarpiu. Nuomininkas privalo atlyginti nuomos laikotarpiu sugadintų arba prarastų priemonių vertę. Nuomotojas turi teisę atskirai reikalauti sumokėti išlaidas, susijusias su priemonių išvalymu ar sutvarkymu. Nuomotojas neatsako už tiesioginę ar netiesioginę žalą, atsiradusią nuomininkui ar tretiesiems asmenims dėl nuomos laikotarpiu nuomininko naudojamų priemonių, nebent nuomotojas yra pripažįstamas kaltu dėl neatsargiai padarytų veiksmų, sukėlusių minėtą žalą.

  1. Priemonių naudojimo sauga

Nuomininkas visiškai atsako už traumas, sužalojimus ir kitas sunkias pasekmes, atsiradusias dėl netinkamo priemonės eksploatavimo ar kitų saugos taisyklių nesilaikymo. Nuomotojas neatsako už nuostolius, kuriuos nuomininkas patyrė dėl nuomojamų priemonių gedimo.

  1. Kitos sąlygos

Be atskiro susitarimo, minėtos nuomos sąlygos galioja ir visam kitam išsinuomotam turtui, kuris, be sutartyje paminėto, yra išsiunčiamas į nuomininko nurodytą vietą pagal išsiuntimo dokumentus. Jeigu dėl nenugalimos jėgos (Force Majeure) ar kitų panašių nuo nuomotojo nepriklausančių aplinkybių nuomotojas nevykdo nuomos sąlygų arba jei nuomos sąlygas vykdyti dėl tokių aplinkybių pasidaro neįmanoma, arba jeigu jos vykdymas ilgam laikui sustabdomas, nuomotojas neatsako už nuomininko patirtą žalą. Be šioje sutartyje numatytų sąlygų, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais. Visi ginčai ir nesutarimai sprendžiami abipusiai naudingu pagrindu. Šalims nesusitarus ginčas sprendžiamas teismine tvarka vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Sutartis surašyta dviem lygiaverčiais egzemplioriais, kurių vienas tenka nuomotojui, o kitas nuomininkui.

Norint išsinuomoti priemones būtina pasirašyti nuomos sutartį bei pateikti šiuos dokumentus:

Fiziniams asmenims

  • Būtina - atsiskaityti už nuomos laikotarpį banko kortele-tapatybės patvirtinimui;
  • Nuomotojas visada pasilieka teisę imti užstatą už išnuomotas priemones.

Juridiniams asmenims

  • Įmonės įgaliojimą, patvirtintą direktoriaus parašu ir spaudu.